Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy a Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért honlapján látogatóit előzetesen tájékoztassa tevékenységéről. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Munka-Kör Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa a látogatókat jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről. Ha az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását felkérést követően adja meg.
Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezetünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 REN-DELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) fekteti le.

A személyes adatok

• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük („célhoz kötöttség”);
• ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük („adattakarékosság”);
• gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
• tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
• kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

Honlapunkon az Ön személyes adatait

• az előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk;
• egyes esetekben adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét;
• ill. bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Az adatkezelő adatai:

Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért
Székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81.
Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 00-00-0000000
Adószáma: 18388192-1-41
Képviseli: Rajcsik Zoltán
e-mail cím: munkakoralapitvany@t-online.hu 
web: www.munkakoralap.hu 
Szervezetünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken tájékoztatást kérhet.

Tárhely szolgáltatás

• Olé Informatikai Bt.
office@ole.hu
• + 06 1 788 62 77
A Honlapunkon kezelt adatok:

1) HONLAP LÁTOGATÁSA

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztika készítése.
Az adatkezelés jogalapja: Szervezetünk jogos érdeke
Adatkezeléssel érintettek köre: A honlap látogatói
Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás.

Honlapunkra külső látogatók nem regisztrálhatnak, nem jelentkezhetnek be.

2) ADOMÁNYOZÁS

A weboldalunkon feltüntetett adományozási lehetőségekkel (pl. banki átutalás, bankkártyás fizetés stb.) kapcsolatos adatok kezelését minden esetben harmadik oldali szolgáltatók végzik. Ezek a szolgáltatók saját honlapjukon, a saját adatvédelmi szabályzatuk szerint végzik az adatkezelésüket. Ezen szolgáltatóktól Alapítványunkhoz nem kerülnek adatok.

Adományozás jótékonysági on-line vásárlással

Honlapunktól technikailag függetlenül, jótékonysági webáruházat működtetünk az UNAS Online Kft. által számunkra biztosított felületen ( munkakoralap.unas.hu ). Az erre a webshopra vonatkozó Adatkezelési szabályzat a webshop oldalán érhető el: https://munkakoralap.unas.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

3) ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI KAPCSOLATTARTÁS

A velünk elektronikus levélben kapcsolatba lépő ügyfeleink nevét és e-mail címét a további kapcsolatfenntartás céljából rögzítjük és tároljuk mindaddig, amíg ezt a kommunikáció tartalma szempontjából célszerűnek tartjuk vagy amíg az ügyfél nem kéri adatai törlését. Utóbbi esetben az alábbi II. és III. pontokban részletezettek szerint járunk el.

Minderre elektronikus levelezésünkben, nyilvános kommunikációs felületeinken folyamatosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét.

4) ÜGYINTÉZÉS, PANASZKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A felhasználó kérdésére válaszadás, reklamáció, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.
Kezelt személyes adatok köre:
• teljes név,
• e-mail cím
• telefonszám
• levelezési cím
• egyéb személyes üzenet
Az adatkezelés időtartama: 5 év

Külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC
E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Sütik (cookie-k) használata
A cookie-k (továbbiakban: sütik) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, ill. Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
Analytics cookie
A weboldal a Google Inc. Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlaplátogatási szokásait kiértékelje, anonim módon, összesítve jelentéseket állítson össze ezekről partnerei számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics kliens oldali szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Harmadik féltől származó cookie
Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, ill. külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Munkamenet cookie
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie
Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

II. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. A személyes adatokat az érintett önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a honlapunkon a hírlevélre feliratkozás vagy a webshop szolgáltatás, a panaszkezelés, a Szolgáltatóval való kapcsolattartása során. Az érintett felelőssége, hogy adatai közlésekor ügyeljen arra, hogy a megadott adatai valódiak, helyesek és pontosak.
2. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy a Szolgáltató vélelmezi, hogy az érintett az ehhez szükséges meghatalmazással, hozzájárulással, felhatalmazással rendelkezik.
3. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával. A hozzájárulás visszavonásának végrehajtását 30 napos határidővel teljesíti a Szolgáltató mint Adatkezelő, azonban felhívja a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.
4. Az érintett által a Szolgáltató munkakoralapitvany@t-online.hu e-mail címére küldött e-mailek esetén, ha az érintett másként nem rendelkezik, a Szolgáltató mint Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben Szolgáltató jogos érdeke a személyes adat további kezelése, kezelését indokolja a tárgybani e-mail kapcsán a jogos érdekének fennállásáig.
5. Jogszabályba ütköző személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, ill. rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult az érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi jogsértésgyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
6. Abban az esetben, ha törvényszék vagy más hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a személyes adat törlést az Szolgáltató végrehajtja.
7. A törvényszék, az ügyészség és más hatóságok (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rendvédelmi szervek, adóhatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Szolgáltatót. Ilyen esetekben a Szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
8. A Szolgáltató az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől ill. nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében a Szolgáltató jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ.

III. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG?

Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Joga van:
• tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;
• hozzáférést kérni az önről tárolt személyes adatokhoz;
• adatai helyesbítését kérni, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek;
• személyes adatai törlését kérni, amennyiben nincs már rájuk szükség, vagy azok kezelése jogellenes;
• tiltakozni személyes adatainak marketingcélokra történő vagy a sajátos helyzetéhez kapcsolódó feldolgozása ellen;
• meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
• személyes adatainak géppel olvasható formátumban történő elküldését kérni, amelyeket egy másik adatkezelőnek elküldhet („adathordozhatóság”);
• kérni, hogy az olyan, önre vonatkozó vagy önt jelentős mértékben érintő automatizált adatkezelésen alapuló döntéseket természetes személyek hozzák meg, ne pusztán számítógépek. Ebben az esetben joga van a véleményét is kifejteni, és kifogást emelhet a döntés ellen. (GDPR III. fejezete)
A Szolgáltató mint Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de honlapunk működésével kapcsolatosan, ill. az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel kollégáinktól tájékoztatást kérhet.
Elérhetőségünk: a Szolgáltató ügyfélszolgálatát a munkakoralapitvany@t-online.hu e-mail címen lehet elérni munkanapokon (H-P) 9.00-17.00 óra között.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire válaszunkat késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Amennyiben a Szolgáltató megtagadja kérését, azt minden esetben köteles megindokolni.
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk a Szolgáltató által kezelt, vagy a szerződéses adatfeldolgozója által feldolgozott:
Ø személyes adatairól
Ø az adatok forrásáról
Ø az adatkezelés céljáról
Ø az adatkezelés jogalapjáról
Ø az adatkezelés időtartamáról, az időtartam meghatározására irányadó körülményekről, jogszabályokról
Ø az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
Ø az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről.
A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg a Szolgáltató; ebben az esetben a jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat ill. a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatai hibásak, hiányosak vagy pontatlanok, felkérheti a Szolgáltatót, mint adatkezelőt az adatok kijavítására. Ennek indokolatlan késedelem nélkül késedelem nélkül, 15 naptári napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) eleget teszünk, vagy amennyiben nem, azt írásban megindokoljuk, hogy miért nem lehet kérésének eleget tenni.
Önnek joga van tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felkérheti a Szolgáltatót mint adatkezelőt az adatai törlésére.
A Szolgáltatónak az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatnia kell önt a tiltakozáshoz való jogáról.
Amennyiben a Szolgáltató az Ön hozzájárulása, vagy egy szerződés alapján kezeli a személyes adatait, kérheti a Szolgáltatót, hogy továbbítsa Önnek a személyes adatait. Azt is kérheti, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, hogy a személyes adatait közvetlenül egy másik vállalkozásnak továbbítsák, amelynek a szolgáltatásait használni szeretné.
Ön az olyan esetekben gyakorolhatja az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogát, amikor nem világos, hogy szükséges-e az adatok törlése, és ha igen, mikor. Az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozásának kérésére:
• ha vitatja a személyes adatok pontosságát;
• ha nem akarja töröltetni az adatokat;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de jogi okokból kifolyólag még nem törölhetők;
• ha az adatkezelés elleni tiltakozásával kapcsolatos döntés még nem született meg.
A „korlátozás” azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő köteles önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni.
Ön az adatkezelésről az illetékes törvényszék előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, ill. eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes törvényszékhez fordulna panaszával – az együttműködés és az adatkezeléssel kapcsolatos probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szolgáltatónkat.
Jelen tájékoztató és szervezetünk kommunikációs tevékenysége szempontjából irányadó jogszabályok és azok rövidítései:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen adatkezelési szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében, és arról Önt jelen honlapon tájékoztatja.

Kelt: Budapest, 2021. május 14.