Image module

Kertész képzési szerkezet

 

Általános információk a tréningről:

A kurzus címe: Kertész, park gondozó/ 40 óra

a jelölt profilja

·         Állóképesség

·         Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

·         Testi erő

·         Határozottság

·         Felelősségtudat

·         Precizitás, kézügyesség

·         Döntésképesség

·         Szorgalom, igyekezet

·         Kapcsolatteremtő készség

·         Kapcsolatfenntartó készség

·         Ismeretek helyénvaló alkalmazása

·         Körültekintés, elővigyázatosság

·         Gyakorlatias feladatértelmezés

·         Szakmai nyelvű beszédkészség

·         Elemi számolási készség

Feladatköre- szükséges szakismeretek

·         Előkészíti a munkaterületet

·         Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat

·         Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát végez

·         Tápanyag-utánpótlást végez

·         Öntözést végez

·         A fényviszonyokat szabályozza

·         A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza

·         Növényvédelmi feladatot lát el

·         A növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik

·         Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő berendezéseket

·         Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, szerszámokat karbantart

·         Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat

·         Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat.

·         Fűfelületet fenntart

·         Egy- és kétnyári virágfelületet fenntart

·         Évelő virágfelületet fenntart

·         Lombhullató díszfákat és díszcserjéket fenntart

·         Örökzöld dísznövényeket fenntart

·         Edényes növényeket fenntart

·         Kúszónövényeket fenntart

·         Talajtakaró növényeket fenntart

·         Rózsafelületeket fenntart

·         Sziklakerteket fenntart

·         Fűborítású sportpályákat fenntart

·         Parkfenntartási gépeket, eszközöket használ és karbantart

képzés tartalma

1.Kertészeti alapismeretek:

·         Növénytani ismeretek

·         Termesztési ismeretek

·         Növényvédelem

·         Műszaki alapismeretek

2.Munkavállalói ismeretek

·         A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája

·         Környezetvédelem

·         Természetvédelem

3. Dísznövényismeret

·         Egy-, kétnyári dísznövényeket felismer és megnevez

·         Évelő dísznövényeket felismer és megnevez

·         Lombhullató dísznövényeket felismer és megnevez

·         Örökzöld dísznövényeket felismer és megnevez

·         Cserepes, edényes dísznövényeket felismer és megnevez

4. Kertfenntartási, parkgondozási alapismeretek

·         Fűfelületek fenntartása

·         Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása

·         Évelő virágfelületek fenntartása

·         Lombhullató díszfák és díszcserjék fenntartása

·         Örökzöld dísznövények fenntartása

·         Edényes növények fenntartása

·         Kúszónövények fenntartása

·         Talajtakaró növények fenntartása

·         Rózsafelületek fenntartása

·         Sziklakertek fenntartása

·         Fűborítású sportpályák fenntartása

·         Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete

a képzés hatása a teljes programban ¾   Ismeret
A gyakornok:

(W1) Ismeri a – a kertekben, parkokban előforduló legfontosabb dísznövények termesztési igényét, néhány fontosabb fajtáját, a fenntartás, gondozás módszereit

 (W2) ismeri a dísznövények szaporítási módszereit

(W3) ismeri a dísznövények leggyakoribb kórokozóit és kártevőit

 (W4) ismeri a dísznövények ökológiai igényeit,

(W5) ismeri a dísznövények termesztési módjait

(W6) ismeri a a leggyakrabban előforduló gyomnövényeket,

(W7) ismeri a a legfontosabb egynyári és kétnyári dísznövényeket, azok szaporításának módjait, gondozását

(W8) ismeri a legfontosabb díszcserjéket és díszfákat, örökzöld fenyőféléket, kúszócserjéket és rózsaféléket,

(W9) ismeri a fűfelületek fenntartásának, gondozásának módszereit

(W10) ismeri a a munka-, környezet- és tűzvédelem feladatát,

(W11) ismeri a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, kötelességeket

 

¾    Képességek

A gyakornok: Szakmai készségek

 

Képes az Információforrások kezelésére

Köznyelvi beszédkészséggel rendelkezik

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Mennyiségérzék

Elemi szintű számítógép-használat

Komplex eszközhasználati képesség

Veszélyes anyagokra vonatkozó jelképek értelmezése,

Kéziszerszámok használata

Szakmai gépek szerkezete, működési vázlata, rajzok olvasása, értelmezése

Képes a kertészeti kisgépek, használatára

 

Kompetenciák

A gyakornok:

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

felelősségtudat

monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Határozottság

irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Körültekintés, elővigyázatosság

Gyakorlatias feladatértelmezés

Környezet tisztán tartásaA tréning program szerzőjeBorsos Terézia, Debrecen

Képzési keret:

Tematikus blokk 1: Kertészeti alapismeretek 2x8h, azaz 16h

Témakörök

Növénytan

A növények külső, belső felépítése

A növények életjelenségei

Növényrendszertan

Környezettan

Termesztési ismeretek

A kertészeti termesztés tárgyi feltételei

Éghajlattan

Talajtan

Talajművelés

Trágyázás

Öntözés

Növényvédelem

Műszaki alapismeretek

Anyagismeret

A műszaki ábrázolás alapjai

Gépelemek, szerkezeti egységek

Belső égésű motorok

Az erőgépek szerkezeti felépítése

Villanymotorok

A termesztés, növényápolás gépei

Műszaki alapismeretek gyakorlat

Kéziszerszámok, anyagok ismerete

Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete

Motorok szerkezete, működtetése

Erőgépek szerkezete, működtetése

Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése

Erőgépek, munkagépek összekapcsolása

A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése

Tematikus blokk tanulási eredményei

Ismeret

 

Szakmai ismeretek:

A növényi szervek külső alaktana (morfológia)

A növényi szervek felépítése, működése (anatómia)

A növények életjelenségei (fiziológia)

A növénycsoportok jellemzői

Növények felhasználási lehetőségei

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia)

A Föld meteorológiai jellemzői

Magyarország éghajlati viszonyai

Meteorológiai műszerek

A talaj alkotórészei, jellemzői

Talajtípusok jellemzői

Öntözés módjai

Öntözés eszközei, gépei

A talajművelés eljárásai

A talajművelés eszközei, gépei

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei

Trágyafélék jellemzői (szerves- és műtrágyák)

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei

Védekezési eljárások a növényvédelemben

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok felismerése

A növényvédelem eszközei, gépei

Termesztő berendezések

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek

Képességek

 

Szakmai készségek

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Elemi számolási készség

Kompetenciák

 

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Testi erő

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Körültekintés, elővigyázatosság

Gyakorlatias feladatértelmezés

 

Munkamódszerek

1.CBT –Számítógépre alapozott képzés – (elméleti rész)

2. – a munkahelyi gyakorlatok

3.Műhelyek

 

Tematikus blokk 2: Munkavállalói ismeretek 8h

Témakörök

Munkavédelmi szabályozás és felügyelet

Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei

Balesetek, baleset-elhárítás

A munkavégzés jellegzetességei

Munkaegészségtan

Munkalélektan

A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája

Tűz- és robbanásvédelem

Környezetvédelem

Természetvédelem

Munkajogi alapismeretek

Tematikus blokk tanulási eredményei
Ismeret

Szakmai ismeretek:

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai előírások ismerete

·         Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai

·         A villamos áram élettani hatása, villamos berendezések üzemeltetésének általános szabályai, szabad vezeték közelében végzett munkák

·         Villámvédelem, villámhárító berendezések

·         A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai

·         Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája, biztonságos eszközhasználat

·         Munkagépek felszerelése, használata

·         Kézi munkák során használandó védőfelszerelések

·         Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési eljárás jelentősége

·         Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei

·         Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédőszer-mérgezéskor

·         Áru- és vagyonvédelem

Környezetvédelmi szabályok ismerete

·         A környezetvédelem fogalma és feladatai

·         A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek

·         Környezetvédelmi feladatok

Természetvédelem (védett növények)

·         A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban

·         Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok

·         Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során

·         Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata

Munkajogi fogalmak

·         Munkajogi fogalmak

·         Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása

·         Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai

Képességek

Szakmai készségek

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség

Kompetenciák

Személyes kompetenciák:

felelősségtudat

Társas kompetenciák:

Határozottság

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Körültekintés, elővigyázatosság

 

Munkamódszerek

1.CBT – számítógépre alapozott képzés –(elméleti rész)

2. gyakorlatok

3. műhelyek

 

Tematikus blokk 3: Dísznövényismeret: 8h 
témakörök

Egy-, kétnyári dísznövények jellemzői

Évelő dísznövények jellemzői

Lombhullató dísznövények jellemzői

Örökzöld dísznövények jellemzői

Cserepes, edényes dísznövények jellemzői

Tematikus blokk tanulási eredményei
Ismeret

Szakmai ismeretek

Egy-, kétnyári dísznövényeket felismer és megnevez

Évelő dísznövényeket felismer és megnevez

Lombhullató dísznövényeket felismer és megnevez

Örökzöld dísznövényeket felismer és megnevez

Cserepes, edényes dísznövényeket felismer és megnevez

Képességek

Szakmai készségek

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Információforrások kezelése

Mennyiségérzék

Kompetenciák

Személyes kompetenciák:

Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:

Nyelvhelyesség

Módszerkompetenciák:

Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés

Munkamódszerek

1.CBT – számítógépre alapozott képzés –(elméleti rész)

2, gyakorlatok

3. műhelyek

 

Tematikus blokk 4: Kertfenntartási-, parkgondozási ismeretek 8h
Témakörök

Fűfelületet fenntart

Egy- és kétnyári virágfelületet fenntart

Évelő virágfelületet fenntart

Lombhullató díszfákat és díszcserjéket fenntart

Örökzöld dísznövényeket fenntart

Edényes növényeket fenntart

Kúszónövényeket fenntart

Talajtakaró növényeket fenntart

Rózsafelületeket fenntart

Sziklakerteket fenntart

Fűborítású sportpályákat fenntart

Parkfenntartási gépeket, eszközöket használ és karbantart

 

Tematikus blokk tanulási eredményei
Ismeret

Szakmai ismeretek:

Fűfelületek fenntartása

Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása

Évelő virágfelületek fenntartása

Lombhullató díszfák és díszcserjék fenntartása

Örökzöld dísznövények fenntartása

Edényes növények fenntartása

Kúszónövények fenntartása

Talajtakaró növények fenntartása

Rózsafelületek fenntartása

Sziklakertek fenntartása

Fűborítású sportpályák fenntartása

Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete

Képességek

Szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Információforrások kezelése

Elemi számolási készség

Mennyiségérzék

Kompetenciák

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Monotónia-tűrés

Társas kompetenciák:

Irányíthatóság,

Módszerkompetenciák:

A környezet tisztán tartása

Munkamódszerek

1.CBT – számítógépre alapozott képzés –(elméleti rész)

2. gyakorlatok

3. műhelyek