Box 1 Adhat Box4

Kedvezmények, támogatások

ELMŰ-ÉMÁSZ védendő fogyasztók részére

Az ÉMÁSZ szolgáltatónál is van lehetőségetek kedvezményeket igénybe venni. A fogyatékkal élők és a szociálisan rászorultak vehetnek igénybe két kedvezményt: részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék.

Mindkét esetben egy évben csak egyszer tudsz igényt benyújtani.

Mellékelten csatolunk két dokumentumot, azt válaszd, amelyik igaz rád: ha fogyatékkal élő vagy, akkor azt az adatlapot, ha pedig szociálisan rászorult, akkor azt.

Töltsd ki, majd menj fel az alábbi honlapra:

http://www.emasz.hu/#!/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/online-ugyintezes

Ide be kell regisztrálnod, majd ha már be tudsz lépni a felhasználói neveddel és jelszavaddal, akkor online ügyintézés formájában el tudod küldeni a kitöltött adatlapodat.

Adatlap fogyatékkal élő fogyasztóknak

Adatlap szociálisan rászoruló fogyasztóknak

 

Gázár támogatás

A gázár támogatásra idén is lesz lehetőség, ha nagycsaládos vagy, de ha nehéz anyagi körülmények között élsz, akkor is. Nagycsaládosnak 3 gyerektől számít egy család.

A legtöbb kedvezmény annak jár, akinek a jövedelme kisebb, mint a nyugdíjminimum duplája.

A kérelmet bármikor, akár évközben is benyújthatod a lakóhelyed szerinti illetékes magyar államkincstári igazgatósághoz.

Vidd magaddal az igénylőlap leadásakor az utolsó gázszámládat, a kérelmet annak kell benyújtania, akinek a nevén van a szerződés, vagy aki a családi pótlékot kapja.

Ha megkapod a támogatást, az határozatlan időre fog szólni, nem kell évente újrakérelmezni. Az államkincstár a gázszolgáltatónak fogja a határozatot elküldeni, akik a következő számlában tűntetik fel a gázár kedvezményt.

A kedvezményt két hónapra visszamenőleg kaphatod meg.

Ha változások állnak be, tehát nagyobb lesz a jövedelmed, vagy más helyre költözöl, azt be kell jelenteni! Más helyszín esetén ugyanúgy jár tovább a kedvezmény, de ezt akkor is be kell jelenteni.

Ha jogosulatlanul veszed igénybe a támogatást, tehát nem jelented be időben a változásokat, akkor a különbözetet megfizettetik veled ÁFA-val és kamattal terhelten. 

 

Hálózat Alapítvány - budapesti rászorultak részére

A Hálózat Alapítvány  a távhő-, víz-, szennyvízelvezetési-, hulladékkezelési-, valamint a lakhatással összefüggő díjak hátralékának kiegyenlítéséhez nyújt segítséget, azoknak, akik szociálisan rá vannak szorulva, azaz önerőből nem tudják befizetni a számlákat. A fővárosi lakosok vehetik igénybe!

A támogatásnak több formája van:

Hátralékkiegyenlítő támogatás:  akkor veheted igénybe, ha  már hosszabb ideje nem tudod kifizetni a közüzemi díjakat (távhő-, víz-, szennyvízelvezetési- és hulladékkezelési díjhátralék esetén)
Krízis támogatás: azonnali segítséget nyújthat Neked, ha már kezdeményezték a lakásbérleti jogviszonyod felmondását

Rendkívüli támogatás: kivételes - szabályozott - esetben, a Kuratórium egyedi döntése alapján adható

Az igénylés módja:

A kérelmet nem ehhez az alapítványhoz kell beadnod, hanem valamelyik szociális szervezet ajánlásával vehető igénybe.

A támogatásról elsősorban a kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatai adnak felvilágosítást. Itt tudhatod meg milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez, mennyi lehet a támogatás összege, stb.

Szociális szervezetek listája (azt keresd fel, amelyik kerületben laksz!)

 

NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
2015.03.01-től az ellátás már nem állapítható meg.

Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.

Leírás: A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás ( vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség) fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás. A TÁMOGATÁS KÉT JOGCÍMEN ADHATÓ: a) normatív támogatás b) az adósságkezelésben részesülő személyeknek. A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS UGYANAZON LAKÁSRA EGY JOGOSULTNAK ÁLLAPÍTHATÓ MEG, FÜGGETLENÜL A LAKÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ÉS HÁZTARTÁSOK SZÁMÁTÓL. A TÁMOGATÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ ÖSSZEGE: a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben 28.500 Ft) 50%-át (jelenleg 14.250 Ft-ot) b) a fentiek szerinti mértéket meghaladó, de az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ánál ( jelenleg 71.250 Ft) nem nagyobb egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata. ( A támogatás mértékét egy, az 1993. évi III. tv. 38. § (7) bekezdésében szereplő képlet alapján kell kiszámítani. A fogyasztási egység fogalmát lásd részletesen a Jogosultság feltétele részben, az elismert költség részletesen a Megjegyzés részben olvasható) A támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 Ft-ra kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 Ft-nál. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartási támogatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. ( Közüzemi díjak kifizetése közvetlenül a szolgáltató részére.) FONTOS VÁLTOZÁS ! AZ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIT A 2014. ÉVI XCIX. TÖRVÉNY - 2015.03.01-TŐL HATÁLYOS - 91. § (3) BEKEZDÉSÉNEK 9. PONTJA 2015.03.01-TŐL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI, TEHÁT ETTŐL AZ IDŐPONTTÓL ILYEN ELLÁTÁS MÁR NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG. A 2015.03.01. ELŐTT MEGÁLLAPÍTOTT ELLÁTÁST A MEGÁLLAPÍTÁS IDŐTARTAMÁRA VAGY A MEGSZŰNÉSIG TOVÁBB KELL NYÚJTANI A 2015. 02.28-ÁN HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS SZERINT. A 2015. JANUÁR 1-JÉN LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT FOLYAMATBAN LÉVŐ, VALAMINT A 2014. DECEMBER 31-ÉT KÖVETŐEN LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT BENYÚJTOTT KÉRELEM ALAPJÁN INDULT ÜGYEKBEN A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST LEGFELJEBB A 2015. FEBRUÁR 28-ÁIG TERJEDŐ IDŐTARTAMRA KELL MEGÁLLAPÍTANI. AZ ÖNKORMÁNYZATOK 2015.03.01-TŐL A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTHATNAK ELLÁTÁST A LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDO RENDSZERES KIADÁSOK MÉRSÉKLÉSÉHEZ. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, KIFIZETÉSÉNEK, FOLYÓSÍTÁSÁNAK, VALAMINT FELHASZNÁLÁSA ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELETÉT LEGKÉSŐBB 2015. FEBRUÁR 28-ÁIG MEG KELL ALKOTNIA.

Az ellátásra jogosultak:  Szociálisan rászorult személy

A jogosultság feltétele: NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKINEK A HÁZTARTÁSÁBAN AZ EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK 250%-ÁT ( ez az összeg jelenleg 71.250 Ft Ft), ÉS A HÁZTARTÁS TAGJAI EGYIKÉNEK SINCS VAGYONA. (a vagyon pontos meghatározását lásd a Megjegyzés részben) A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN FOGYASZTÁSI EGYSÉG A HÁZTARTÁS TAGJAINAK A HÁZTARTÁSON BELÜLI FOGYASZTÁSI SZERKEZETET KIFEJEZŐ ARÁNYSZÁMA, AHOL a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás nagykorú tagjai közül valaki magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. AZ EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM MEGEGYEZIK A HÁZTARTÁS ÖSSZJÖVEDELMÉNEK ÉS A FOGYASZTÁSI EGYSÉGEK ÖSSZEGÉNEK HÁNYADOSÁVAL. A települési önkormányzat rendeletében A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEKÉNT ELŐÍRHATJA, HOGY A KÉRELEM BENYÚJTÓJA, ILLETVE AZ ELLÁTÁS JOGOSULTJA A LAKÓKÖRNYEZETE RENDEZETTSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ, A RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEKET TELJESÍTSE. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A RENDELETBEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRE A KÉRELMEZŐT, ILLETVE A JOGOSULTAT MEGFELELŐ, DE LEGALÁBB ÖTNAPOS HATÁRIDŐ TŰZÉSÉVEL A JEGYZŐNEK - AZ ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK KONKRÉT MEGJELÖLÉSÉVEL - FEL KELL SZÓLÍTANIA. AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ VAGY A JOGOSULT A FELTÉTELEKNEK FELSZÓLÍTÁS ELLENÉRE SEM TESZ ELEGET, A KÉRELMET EL KELL UTASÍTANI, VAGY A MEGÁLLAPÍTOTT TÁMOGATÁST MEG KELL SZÜNTETNI. Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyző a fenti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a) A DÖNTÉS JOGERŐRE EMELKEDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT HÁROM HÓNAPON BELÜL A HÁZTARTÁS EGY TAGJA SEM NYÚJTHAT BE NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET, valamint b) DÖNTÉS JOGERŐRE EMELKEDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT EGY ÉVEN BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS KIZÁRÓLAG TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁJÁBAN NYÚJTHATÓ.

Folyósítás: A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET 21 NAPON BELÜL KELL ELBÍRÁLNI. A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG. A TÁMOGATÁST EGY ÉVRE KELL MEGÁLLAPÍTANI. A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta, illetve a jogosult lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani. Azon személyek esetében, AKINÉL ELŐREFIZETŐS GÁZ- VAGY ÁRAMFOGYASZTÁST MÉRŐ KÉSZÜLÉK MŰKÖDIK, a lakásfenntartási támogatást, vagy annak meghatározott részét kódhordozó formájában kell nyújtani. HA A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY LAKCÍME A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK, VAGY A JOGOSULT MEGHAL, A VÁLTOZÁS, ILLETVE A HALÁLESET HÓNAPJÁRA JÁRÓ TÁMOGATÁST A KORÁBBAN ILLETÉKES FOLYÓSÍTÓ SZERV TELJES ÖSSZEGBEN FOLYÓSÍTJA, DE A TÁMOGATÁS TOVÁBBI FOLYÓSÍTÁSÁT MEG KELL SZÜNTETNI.

Az igény benyújtásának helye(i):  Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala

Az igény benyújtásának formája: A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó igényt a LAKCÍM szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán vagy irodáján lehet benyújtani a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a Korm. rendelet az 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének, és a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását.

Megjegyzés: A normatív lakásfenntartási támogatás esetében: HÁZTARTÁS: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; ELISMERT LAKÁSNAGYSÁG: - ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2, - ha a háztartásban két személy lakik 45 m2, - ha a háztartásban három személy lakik 55 m2, - ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, - ha négy személynél több lakik a háztartásban, további személy után + 5-5 m2. A LAKÁSFENNTARTÁS ELISMERT HAVI KÖLTSÉGE az elismert lakásnagyság (lásd a fent felsorolt lakásnagyságokat, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága) és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. AZ EGY NÉGYZETMÉTERRE JUTÓ ELISMERT HAVI KÖLTSÉG 2015. ÉVBEN 450 Ft. (2014. évi C. törvény 64. § (2) bekezdése szerint) VAGYON : az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog amelynek a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2014-ben 28.500 Ft) a harmincszorosát ( jelenleg: 855.000 Ft), vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg: 2.280.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy jelen ellátás jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGRA TEKINTETTEL FENNTARTOTT A GÉPJÁRMŰ, HA: a) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják, vagy b) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolták. FONTOS! A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy személygépjárművet lehet a fentiek szerint súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni. A lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése rendelkezik.)

Jogorvoslat: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított TIZENÖT MUNKANAPON BELÜL lehet előterjeszteni. A normatív lakásfenntartási támogatás JEGYZŐI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel a szociális hatósághoz (szociális és gyámhivatal) fordulhat. A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

 

OEP segély

A méltányosságból adható segély az Egészségbiztosítási Alap terhére évente egyszer nyújtható pénzbeli támogatás azon személyek részére, akik a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotukkal összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátások, szolgáltatások igénybevételével.

Segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy is részesíthető, ha egészségkárosodása következtében nehéz anyagi helyzetbe került és más elérhető forrás nem áll rendelkezésre.

Milyen költségre kérhető segély?

Gyógyszerköltségre

 • ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy
 • súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén.

 Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére 

 • a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. hallókészülék, kötszerek) költségére tekintettel, ha az eszköz megvásárlása előtt nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő egyedi támogatás megállapítására, illetve a támogatás megállapítására irányuló kérelme elutasításra került.

Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már kifizetett gyógyászati segédeszközök jelentős költségéhez képest arányaiban csekély összegű segély nyújtására van lehetőség. 

Pénzbeli ellátásokra nem jogosult

 • ha a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj kérelmet elutasították és méltányosságból sem engedélyezték, vagy
 • az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségre való jogosultsága elutasításra került. 

Milyen jövedelem mellett lehet segélyt kérni?

Az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély nyújtása nincs jövedelemhatárhoz kötve, azonban a segélykérelem elbírálása során tekintettel kell lenni az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára.

Milyen nyomtatvány, dokumentum kell a kérelemhez?

A méltányosságból adható segély iránti kérelmet csak írásban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, az elektronikus kapcsolattartást ez esetben a jogszabály kizárja.
Az írásbeli kérelemhez szükséges adatlapot és jövedelem nyilatkozatot a kérelmező tölti ki. Kérjük, hogy minden kérdésre szíveskedjenek válaszolni, mert az elbírálás során a kérelemben előadott, és rendelkezésére bocsátott adatok figyelembevételével hoz döntést a hatóság.

A gyógyszerköltségről szóló igazolást a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat, az itt felsorolt dokumentumokat, akkor hiánypótlásra szólítják fel, ami jelentősen meghosszabbíthatja a kérelme elbírálását. 

A segélykérelemhez csatolni kell:

 • a kérelmet írásban kell benyújtani (adatlap), és tartalmaznia kell mindazon indokokat, melyekre tekintettel kéri a segélyt, 
 • jövedelemnyilatkozatot, az Ön és az Önnel közös háztartásban élő(k) által - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - megszerzett nettó jövedelemről,
 • orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről,
 • a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi/ orvosi igazolást,
 • a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugtát, számlát,
 • gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát,
 • gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számlát.

Hol nyújthatja be a kérelmet?

A segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél vagy a kormányablaknál nyújthatja be.Hibás irányítószám!

Amennyiben kérelmét nem az eljárásra illetékes hatósághoz nyújtja be, akkor a hatóság kérelmét továbbítja a lakóhelye szerint illetékes, az elbírálásra jogosult hatósághoz, melyről Ön tájékoztatást fog kapni.

Ki bírálja el a kérelmet?

A segélykérelmet a fővárosi- megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott bírálja el. Amennyiben a kérelmező segélyben részesítése ötvenezer forint felett indokolt, úgy az OEP főigazgatója dönt. 

Mit vizsgálnak a segély kérelem elbírálása során?

A kérelemben előadott összes körülményt megvizsgálva, az alábbi szempontok mérlegelése alapján dönt a fővárosi- megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, illetve az OEP főigazgatója a segélyben részesítésről és a segély összegéről.

Ennek keretében mérlegelik a kérelmező

 • egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást,
 • jövedelmi helyzetét, életkörülményeit,
 • egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségét,
 • a méltányosságból megállapítható táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti kérelme elutasításának okát.

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?

Az ügyintézési határidő, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez történő megérkezését követő naptól számított 21 nap. Indokolt esetben lehetősége van a hatóságnak az ügyintézési határidő 21 nappal történő meghosszabbítására, melyről a kérelmező értesítést kap. 

Milyen módon értesül a döntésről?

A kérelmező által megadott címen, posta útján kap értesítést a segély kérelem ügyében hozott döntésről. 

Mit tehet, ha nem ért egyet a döntéssel?

A méltányosságból adható segély nem alanyi jogon jár, azt a kérelemben foglaltak mérlegelésével, méltányosságból lehet megállapítani, azzal, hogy a kérelmező még abban az esetben sem válik feltétlenül jogosulttá a segélyre, ha annak valamennyi feltétele adott. A méltányossági jogkör gyakorlásának éppen az a lényege, hogy egy jogszabály alapján nem járó juttatatásra lehetőséget biztosít a kérelmezőnek, amely kérelem ügyfélre kedvezőbb elbírálása azonban nem kényszeríthető ki.

Az egészségbiztosító méltányossági jogkörében hozott döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. 

A határozat bírósági felülvizsgálatát kizárólag semmisségére hivatkozva [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 121. §] lehet kérni. 

Hogyan kapja meg a megállapított segély összegét?

Amennyiben a segélykérelem engedélyezéséről a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott dönt, úgy a megállapított összeget a fővárosi, megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve utalja, ha a segélykérelem engedélyezéséről az OEP főigazgatója dönt, úgy a megállapított összeget az OEP utalja.

A megállapított összeg a kérelmező által a kérelemben megadott címre postai úton, vagy a bankszámlára utalással történhet. 

Nyomtatványok

Adatlap (Jövedelem nyilatkozat, Orvosi igazolás gyógyszerekről)